Skip to main content

FORÆLDREMYNDIGHED

Fælles forældremyndighed

Som udgangspunkt har alle forældre fælles forældremyndighed over deres barn.

At have forældremyndighed over et barn betyder, at man skal drage omsorg for barnet og at man kan træffe beslutninger på vegne af barnet. I skal kunne blive enige om store beslutninger i barnets liv.

Når man har fælles forældremyndighed, skal man altså kunne blive enige om væsentlige beslutninger om barnet. I skal f.eks. kunne blive enige om følgende:

 • Skolevalg
 • Ansøgning om pas
 • Medicinsk behandling
 • Risikobetonet fritidsaktivitet
 • Flytning til udlandet
 • Værgemål
 • Religiøse forhold

Hvis der opstår samarbejdsvanskeligheder omkring barnet, har I begge mulighed for at søge om den fulde forældremyndighed.

Ved vurderingen af hvem af forældrene der skal tillægges den fulde forældremyndighed, foretager man en vurdering af, hvem af forældrene der har de bedste forudsætninger for at varetage barnets interesser. Man vil i den forbindelse vurdere hvem af forældrene barnet er mest knyttet til samt hvem af forældrene der bedst vil kunne sikre en stabil tilknytning til samværsforælderen.

Har barnet en vis alder (fra 7 år) vil også barnets egen mening blive tillagt betydning. Selvom det for mange børn i den alder er lidt abstrakt at skulle forholde sig til forældremyndighed.

Praktisk størst betydning er skole/hjem samarbejdet. Hvis man ikke har del i forældremyndigheden, så er man som udgangspunkt ikke en del af skole/hjem samarbejdet. Det betyder konkret, at man ikke inviteret til forældremøder, skole/hjemsamtaler eller har indsigt/adgang til Aula.

 

Forældremyndighed for ugifte samlevende

 Hvis I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 10 måneder før fødslen, og har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring, har I selvom I ikke er gift fælles forældremyndighed.

 

Fuld forældremyndighed

Hvis I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 10 måneder før fødslen, og har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring, har I selvom I ikke er gift fælles forældremyndighed.

I visse tilfælde kan den ene af forældrene have forældremyndigheden alene over barnet. Det er hvis:

 • I selv har aftalt og anmeldt at kun den ene skal have forældremyndigheden.
 • I har været i Familieretshuset og lavet en aftale om at den kun er den ene af jer der har forældremyndigheden.
 • I har været i Familieretten og Familieretten har besluttet at kun den ene af jer skal have forældremyndigheden.
 • Moren ifølge lovgivningen har forældremyndigheden alene. Det kan f.eks. være hvis du og din ekspartner aldrig har boet sammen eller hvis I ikke har underskrevet en såkaldt ”omsorgs- og ansvarserklæring” for barnet.

Hvis du har den fulde forældremyndighed over barnet, har du alene ansvaret for barnets personlige og økonomisk forhold. Det betyder, at du ikke skal indhente samtykke fra den anden forælder vedrørende f.eks. et skole- eller bopælsskifte.

 

Forældremyndighed og samvær er to forskellige ting

 Fuld forældremyndighed har intet med samvær at gøre. Det betyder, at man som forælder uden del i forældremyndigheden godt kan have samvær med sit barn. I de tilfælde ses dog ofte et mere begrænset samvær og meget sjældent en 7/7 ordning.

Mange tror fejlagtigt, at samvær og forældremyndighed hænger sammen og får måske derfor unødigt optrappet en konflikt ved at søge om ophævelse af den fælles forældremyndighed, hvor det måske i virkeligheden kun var samværet der ønskes ændret.

 

Midlertidig ændring af forældremyndighed

 I nogle tilfælde kan der opstå så alvorlige/akutte situationer for barnet, at det er nødvendigt at bede Familieretshuset/Familieretten om at træffe en midlertidig afgørelse om forældremyndighed.

Dette kan fx være relevant, hvis den ene af forældrene ikke vil give samtykke til væsentlig medicinsk behandling til barnet eller hvis der er risiko for, at den ene forælder under sagen vil tage barnet ud af landet.

Familieretshuset og Familieretten er dog generelt meget tilbageholdende med at træffe midlertidige afgørelser om ophævelse af den fælles forældremyndighed, da de ikke vil forgribe den endelige afgørelse. Der skal altså være tale om en meget akut og alvorlig situation og det skal være nødvendigt for barnets trivsel, at den fælles forældremyndighed ophæves.

 

Ingen forældremyndighed/orienteringsret

Hvis du som forælder, ikke har del i forældremyndigheden har du i udgangspunktet fortsat ret til at se og have samvær med dit barn.

Du har som forælder også ret til at holde dig orienteret og blive opdateret på, hvordan dit barn har det. Du kan få udleveret dokumenter fra barnets skole, institution, social- og sundhedsvæsen, privat praktiserende læger og tandlæger hvis disse ikke indeholder personlige oplysninger. Du skal selv aktivt henvende dig til den myndighed du ønsker oplysning fra.

Du har ikke ret til at blive orienteret om og deltage i almindelige forældremøder og sociale aktiviteter i skolen og institutionen.

Orienteringsretten fremgår af Forældreansvarslovens § 23.

Alle institutioner, offentlige myndigheder mm. kan i særlige tilfælde nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis de mener at det kan være til skade for barnet. I særlige tilfælde kan den der ikke har del i forældremyndigheden, derfor blive nægtet adgang til at blive orienteret eller få udleveret dokumenter om barnet. Særlige tilfælde kan f.eks. være, hvis den pågældende forælder i et uforholdsmæssigt omfang henvender sig (næsten dagligt) om mindre spørgsmål vedrørende barnet.

Hvis du ikke kan få den orientering, du konkret har bedt om, kan du bede om at få et skriftligt begrundet afslag med klagevejledning hvorefter du har mulighed for at klage til Familieretshuset.

Den forælder der har forældremyndigheden alene kan også ansøge Familieretshuset om at, den forælder der ikke har del i forældremyndigheden fratages adgang til at få orientering om barnet.

 

Sagsgangen ved en sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed

Hvis I som forældre ikke er enge om at ophæve den fælles forældremyndighed, skal den forælder der ønsker at have den fulde forældremyndighed henvende sig til Familieretshuset.

Familieretshuset vil herefter indkalder jer til et møde. Kan der ikke opnås enighed mellem forældrene på mødet, sender Familieretshuset sagen videre i Familieretten, når sagen er tilstrækkeligt oplyst, der herefter skal træffe afgørelse i sagen.

Der er flere muligheder for sagsbehandling i Familieretten:

 • retsmægling
 • forberedende retsmøde med deltagelse af børnesagkyndig psykolog,
 • hovedforhandling med, eller uden deltagelse af børnesagkyndig psykolog.

Er barnet omkring 7 år vil retten oftest holde en børnesamtale med barnet. Dette gælder også, selvom der allerede har været en børnesamtale i Familieretshuset.

Se mere på https://domstol.dk/alle-emner/familieret/forloebet-i-familieretten/